Contrast
Font
8785736cc73f154a22665d4456bec2a1.png

ป.ป.ช. ประจวบฯ บูรณาการหลายหน่วยงานในพื้นที่ ติดตามโครงการฟื้นฟูบูรณะ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวประจวบฯ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 115

21/02/2567

ป.ป.ช. ประจวบฯ บูรณาการหลายหน่วยงานในพื้นที่ ติดตามโครงการฟื้นฟูบูรณะ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวประจวบฯ

          สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 7 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน) คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนคณะทำงาน ศูนย์ประสานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการฟื้นฟูบูรณะเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center: CDC) ว่าโครงการดังกล่าว แตกพัง เสียหาย พร้อมทั้งร่วมประชุมชี้แจง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

          จากการประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะเจ้าของโครงการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

             1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด กุยบุรีบริการในโครงการฟื้นฟูบูรณะเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 454 เมตร งบประมาณ 39,550,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ สสผ.10/2565 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 แต่ปัจจุบันยังไม่มีการส่งมอบงานจากผู้รับจ้างเนื่องจาก โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (มีการปรับแก้ไขรูปแบบสัญญาทำให้มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาออกไป ทั้งนี้ไม่ได้ระบุว่าสิ้นสุดเมื่อไร) มีการกำหนดงวดงานทั้งหมด 57 งวด และมีการตรวจรับงวดงานแล้ว 50 งวด เหลืออีก 7 งวดงาน
ที่ยังไม่ได้ตรวจรับ ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งมอบให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ดูแลต่อไป

             2. สาเหตุของการแตกพัง เสียหายเกิดจากแรงกระแทกของคลื่นชายฝั่ง โดยมีส่วนที่ได้รับความเสียหาย 2 ส่วน คือ ส่วนกำแพงกันคลื่น ซึ่งเป็นฐานด้านล่างของโครงการที่ดำเนินการบนโครงสร้างเขื่อนเดิมที่เป็นหินบรรจุอยู่ในตาข่ายเพื่อป้องกันการกัดเซาะ (สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549) และส่วนทางจักรยานด้านบน ซึ่งเป็นของโครงการฟื้นฟูบูรณะเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดยก่อนเริ่มดำเนินการได้มีการตรวจสอบ โดยคณะวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่ช่วงสะพานบางนางรมจนถึงบริเวณร้านรับลม พบว่าโครงสร้างเขื่อนเดิมยังแข็งแรงสมบูรณ์ จึงไม่ได้ก่อสร้างกำแพงกันคลื่นใหม่แต่เป็นการดำเนินการในรูปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเพิ่มทางวิ่งของจักรยานมีระยะทาง 400 เมตร ด้านบนแนวกำแพงกันคลื่น ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ 1 ปี ก็ยังไม่ปรากฏความเสียหาย แต่เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 กลับเริ่มชำรุดเสียหาย เนื่องจากกล่องบรรจุหินเดิมที่อยู่ภายใต้การปรับปรุงภูมิทัศน์เกิดการขยับตัวหรือเคลื่อน ทำให้แผ่นคอนกรีตทางจักรยานที่ทำใหม่เกิดการแตกและทรุดตัวลง จึงเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฎในสื่อต่าง ๆ โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมวิศวกรจากกรมโยธาธิการเข้ามาประเมินสถานการณ์และหาแนวทางการซ่อมแซมแก้ไข โดยจะมีการออกแบบใหม่ สำหรับซ่อมแซมฐานกั้นคลื่นเฉพาะในส่วนที่ชำรุดและในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์จะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นไปรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญา เนื่องจากโครงการยังอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบสัญญาจ้างต่อไป โดยเมื่อดำเนินการซ่อมแซมและส่งมอบงานเรียบร้อยก็จะมีระยะเวลารับประกันผลงานอีก 2 ปี ถ้าเกิดเหตุชำรุดเสียหายในระหว่างนี้ผู้รับจ้างก็ต้องดำเนินการซ่อมแซม ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะนำเสนอปัญหาดังกล่าว เสนอต่อผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมืองรับทราบและพิจารณาต่อไป

             3. สำหรับกรณีสีพื้นที่สภาพผิวมีการหลุดลอกเฉพาะบริเวณหน้าร้านฟองเบียร์ นั้น เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินการที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในช่วงที่ความชื้นของพื้นปูนมีมากกว่าปกติ จึงทำให้สีไม่ติดพื้นปูน ทั้งนี้ เบื้องต้นได้แจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยจะเข้าดำเนินการแก้ไขทันทีเมื่อสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม

           สำหรับระยะเวลาการเริ่มดำเนินการแก้ไขโครงการฯ เนื่องจากปัจจุบันสภาพคลื่นทะเลที่ปะทะชายฝั่งยังมีความรุนแรงอยู่ จึงจำเป็นต้องรอให้ความรุนแรงของคลื่นทะเลลดลงก่อนจึงจะเริ่มดำเนินซ่อมแซมใหม่ได้ คาดว่าหลังจากวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประเมินสถานการณ์แล้ว จะสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้ทันทีเมื่อคลื่นทะเลมีความสงบหรือเหมาะสมต่อการดำเนินงาน

           ที่ประชุมได้มีการเสนอต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

                    1) ขอให้หน่วยงานพิจารณาถึงระยะเวลาและความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการเขื่อนกั้นคลื่นดังกล่าว สามารถใช้ประโยชน์ได้ระยะเวลาแค่ไหนเทียบกับงบประมาณที่เสียไป

                    2) เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีการถ่ายโอนส่งมอบให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป จึงขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมโครงการดังกล่าวให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนส่งมอบงานเพื่อลดปัญหาและข้อกังวลของหน่วยงานที่จะรับโอนในอนาคต

                    3) ขอให้หน่วยงานหารือเพิ่มเติมร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับความคุ้มค่าในการดำเนินซ่อมแซมโครงการดังกล่าว กรณีที่ดำเนินการซ่อมแล้วคาดว่าอาจจะต้องดำเนินการรื้อแล้วก่อสร้างใหม่หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอีก

                    4) ขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานหรือแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯ ในระยะถัดไปให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและรับทราบข้อเท็จจริง

                    5) ขอให้หน่วยงานแจ้งผลการประชุมการแก้ไขปัญหาร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับทราบต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

......................................................................................

“ ซื่อสัตย์  เป็นธรรม  มืออาชีพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ "

Related