Contrast
Font
banner_default_1.jpg

การบูรณาการมาตรการกฎหมาย ธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมกับพันธกิจการบริหารจัดการปัญหาคอรัปชันอย่างเป็นองค์รวมของ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญใหม่

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 224

17/11/2552

Related