Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 149

15/01/2553

Related