Contrast
Font
banner_default_3.jpg

การศึกษาดูงาน ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11 สิงหาคม 2552

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 197

01/02/2553

Related