Contrast
Font
main_old_24384_n20190627_24384.jpg

Infograghic ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1455

27/06/2562

โครงการผลิต Infographic หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
(ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ป.ป.ช.
ได้ที่ line://ti/p/@dbn1232y หรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อน โดยพิมพ์ @nacc (มี @ ด้านหน้า)
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อสังคม
เป็นภัยร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2560
จึงกำหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตไว้ในมาตรา 50
(10) ว่าบุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และในมาตรา 41
ว่า
บุคคลมีสิทธิทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว
และบุคคลมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำ
หรือละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตได้นั้น
ต้องเกิดจากการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง
ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน
ที่ผ่านมาองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนล้วนแต่ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ
หรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
ตลอดจนกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่องค์กรดำเนินการ
สำนักงาน ป.ป.ช.
ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เป็นยุทธวิธีหนึ่งของการก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน
การป้องกันความเข้าใจผิดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นแล้ว
การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนำเสนอข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการรับรู้และอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
จึงจำเป็นต้องเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเป็นสื่อกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช.
จึงควรจัดทำสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ไปยังประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว
และเกิดความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างเข้มแข็งต่อไป

Related