Contrast
Font
4383d0837e615b2fc36ca31c3f3e115b.jpg

7. ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1401

18/03/2564

7.1 สำนักงาน ป.ป.ช.

          7.1.1 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

          7.1.2 สื่อ Infographic ค่าคะแนน CPI ปี 2020

          7.1.3 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI

7.2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

          7.2.1 ดัชนีการรับรู้การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  

          7.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่า CPI 

7.3 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)

          7.3.1 GROBAl CORRUPTION BAROMETER

          7.3.2 GROBAl CORRUPTION BAROMETER : ASIA 2020

          7.3.3 PEOPLE AND CORRUPTION : ASIA PACIFIC-GROBAl CORRUPTION BAROMETER

          7.3.4 ASEAN INTEGRITY COMMUNITY : A VISION FOR TRANSPARENT AND  ACCOUNTABLE INTEGRATION

          7.3.5 PEOPLE’S EXPERIENCE OF CORRUPTION IMPLICATIONS FOR BUSINESS IN SOUTH –EAST ASIA

7.4 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

          7.4.1 การจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย        

7.5 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน (สพร.)

          7.5.1 แอปพลิเคชัน CITIZENinfo

          7.5.2 ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

    

 

 

 

 

 

Related