Contrast
Font
main_old_14395_n20170322154327_44289.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 462

22/03/2560


วันนี้ (22/3/60) เวลา 9.00 - 12.00 น. รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ และทีมงาน ได้เผยแพร่ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

Related