Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช.ปราจีน ร่วมประชุมชี้แจงแนวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับจังหวัด

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 17

09/04/2567