Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการฯ ส่วนภูมิภาค วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 490

10/07/2558

Download

Related