Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯ ส่วนภูมิภาค วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น และผู้สนใจสามารถเพิ่มรายชื่อได้ที่หน้างานสัมมนาฯ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 591

19/08/2558

Download

Related