Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏฺิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการส่วนภูมิภาค วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 201

01/07/2558

Related