Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯ ส่วนกลาง (สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ) และผู้สนใจสามารถเพิ่มรายชื่อได้ที่หน้างานสัมมนาฯ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 548

21/07/2558

Download

Related