Contrast
Font
banner_default_3.jpg

การบันทึกข้อมูลคู่สัญญาของ อบต. อบจ.

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 165

10/06/2556


ข่าวประชาสัมพันธ์ "การบันทึกข้อมูลคู่สัญญาของ อบต. อบจ.”
หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ที่

• ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 มีการทำสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
• ยังไม่ใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 2 ของกรมบัญชีกลาง
ให้รายงานข้อมูลคู่สัญญามายังสำนักงาน ป.ป.ช. โดยแจ้งความประสงค์ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับทำการบันทึกข้อมูลคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ มาทางอีเมล์ nacc_egp@nacc.go.th โดยระบุข้อความดังนี้
• ชื่อ และที่อยู่ของหน่วยงาน
• ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่ง
• รายละเอียดผู้ประสานงาน ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด โทรศัพท์ และอีเมล์
เมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะทำการส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับรายงานข้อมูลคู่สัญญาไปยังหน่วยงานของท่านทางไปรษณีย์ต่อไป
*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index_parties

Related