Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ประกาศรายชื่อหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ วันที่ 20 สิงหาคม 2557

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 234

07/08/2557

Download

Related