Contrast
Font
banner_default_3.jpg

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันอังคารที่ื 17 ธันวาคม 2556

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 170

11/12/2556

Download

Related