Contrast
Font
banner_default_2.jpg

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2556

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 282

11/12/2556

Related