Contrast
Font
main_old_8427_n20130802095631_23103.jpg

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับจ่ายของโครงการฯ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 229

02/08/2556


คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวรราคากลาง
แบบทดสอบ ราคากลาง จำนวน 10 ข้อ
1.Power point ราคากลางและการคำนวณราคากลาง 1

2.Power point ราคากลางและการคำนวณราคากลาง 2

Related