Contrast
Font
banner_default_3.jpg

download file excel ที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลคู่สัญญาสำหรับการรายงานข้อมูลคู่สัญญาตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ( สิ่งที่ต้องส่งมา 1.ไฟล์ excel ที่ปรับปรุงหมายเลขผู้เสียภาษี 2.สแกนหน้าสัญญาหลัก ส่งมาที่อีเมล์ nacc_egp@nacc.go.th และทำหนังสือจัดส่งมาเป็นทางการ)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 191

23/12/2557

สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย:
1. ไฟล์ข้อมูลที่ปรับปรุงหมายเลขผู้เสียภาษีของแต่ละสัญญา
2. ไฟล์ Scan หน้าสัญญาที่ปรับปรุงที่ลงนาม

Download

Related