Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ที่ 7.5.1 (สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 129

28/06/2556


ตัวชี้วัดระดับองค์กร ที่ 7.5.1 (สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด)


1. คำอธิบายแบบสอบถามราคากลางส่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

2. ราคากลาง แบบทดสอบ10ข้อ

3. แนวทางการคำนวณการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กอิทรอนิกส์ ตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554

Related