Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ประกาศรายชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 (โปรดจำลำดับที่ตามประกาศเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 141

06/08/2557

Download

Related