Contrast
Font
banner_default_2.jpg

PowerPoint มาตรการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) (ศ.ดร. ภักดี โพธศิริ กรรมการ ป.ป.ช.)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 184

19/08/2557

Download

Related