Contrast
Font
banner_default_2.jpg

PowerPoint เรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (นายสุรพงษ์ อินทรภาวร รักษาราชการ ผอ.ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 189

15/06/2558

Related