Contrast
Font
banner_default_2.jpg

PowerPoint เรื่องแนวทางปฏฺิบัติตามหลักเกณฑ์การแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ (นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รักษาราชการ ผอ.ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 447

15/06/2558

Related