Contrast
Font
dbfef01559671742a222567b022bb882.png

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 446

07/11/2565

Related