Contrast
Font
f068d1562f93db1df1c6074f5f2e4ec1.png

แผนงานการดำเนินการทางวินัยและการพิทักษ์คุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 123

29/02/2567

Related