Contrast
Font
b20183a4c91511a6bb4a274748c1f4e4.png

รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 342

04/04/2566

Related