Contrast
Font
a8bc9def9c93e0962125d8e0783d593d.jpg

แผนงานการดำเนินการทางวินัยและการพิทักษ์คุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 302

05/04/2566

Related