Contrast
Font
2efd2b055af0a5c5d8b638862703ca62.jpg

สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 952

16/11/2563

Related