Contrast
Font
banner_default_3.jpg

กรณีครบระยะเวลาทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1664

17/07/2563

การนับระยะเวลาทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เริ่มนับระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่มีหน้าที่ยื่นกรณีเข้ารับตำแหน่ง เช่น เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะต้องยื่นบัญชีกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

Related