Contrast
Font
banner_default_3.jpg

หากผู้ยื่นต้องการยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจะต้องดำเนินการอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1540

17/07/2563

แยกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

                    (1) ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้ยื่นคำขอยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องการยื่นเพิ่มเติม 
                    (2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว ให้ยื่นคำขอแก้ไข
หรือคำขอยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมยื่นเอกสารประกอบคำชี้แจง
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

Related