Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ช่องทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ที่ใดบ้าง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 3047

17/07/2563

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มี 3 ช่องทาง คือ
1. ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทน (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ) ได้ที่
- สำนักงาน ป.ป.ช. อาคาร 4 ชั้น 1 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  โทร. 0 2528 4800 ต่อ 3010 , 7023
- สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ทุกจังหวัด (เพิ่มลิงค์จังหวัด)
2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (เพื่อเป็นหลักฐานว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเอกสาร)
3. ยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปัจจุบันเฉพาะมาตรา 158)

Related