Contrast
Font
banner_default_1.jpg

กรณีผู้ยื่นเห็นว่าจะไม่สามารถยื่นบัญชีได้ภายในระยะเวลา 60 วัน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2835

17/07/2563

ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 60 วัน ผู้ยื่นต้องมีหนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อขอขยายระยะเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้ยื่นบัญชี
(2) ตำแหน่งที่ยื่นบัญชี
(3) กรณีที่ต้องยื่น
(4) วันที่มีหน้าที่ยื่น
(5) เหตุผลความจำเป็น พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

Related