Contrast
Font
banner_default_3.jpg

กรณีเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีครบทุกสามปีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หลายตำแหน่ง และมีหน้าที่ยื่นบัญชีกรณีทุกสามปีตลอดเวลายังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย จะนับเวลาครบสามปีจากตำแหน่งของบัญชีใด

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2876

20/07/2563

การนับระยะเวลาทุกสามปีตลอดเวลายังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามข้อ ๑๘ (๑) ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกสามปีที่อยู่ในตำแหน่งต่อไป นับแต่วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งหรือกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครั้งล่าสุด แล้วแต่กรณี

ตัวอย่าง ยื่นบัญชีกรณีเข้ารับตำแหน่งอธิบดี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ A เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 และตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ B
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ดังนั้น ต้องนับระยะเวลาการยื่นบัญชีกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ B เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่งจะครบกำหนดการยื่นบัญชีกรณีทุกสามปีตลอดเวลายังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในวันที่ 30 มีนาคม 2564

Related