Contrast
Font
banner_default_3.jpg

การขอขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินสามารถขยายระยะเวลา ได้กี่ครั้ง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2814

17/08/2566

การขอขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่กำหนดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนดของวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน

Related