Contrast
Font
banner_default_3.jpg

กรณีมีทรัพย์สินและหนี้สินอยู่ต่างประเทศต้องแสดงอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 608

17/07/2563

ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแต่ละประเภท พร้อมเอกสารประกอบการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว

Related