Contrast
Font
banner_default_1.jpg

กรณีมีพระเครื่องหลายองค์ให้ลงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอย่างไร หากไม่ทราบมูลค่า

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 291

27/08/2566

ให้แสดงรายการพระเครื่องแต่ละองค์แยกเป็นแต่ละรายการ หากจำราคาและวันที่ได้มาไม่ได้
ให้ใช้ราคาโดยประมาณ กรณีไม่สามารถประเมินมูลค่าได้อาจระบุเหตุผล และแนบภาพถ่าย
ที่มีความละเอียดและคมชัดด้วย

Related