Contrast
Font
banner_default_1.jpg

หุ้นที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอย่างไร และต้องแสดงมูลค่าอย่างไรกรณีไม่ทราบมูลค่าปัจจุบัน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 182

27/08/2566

แสดงไว้ในรายการเงินลงทุน โดยให้แนบสำเนาบัญชี
ผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และให้แสดงมูลค่าตามราคาที่ตราไว้ (ราคา par)

Related