Contrast
Font
banner_default_1.jpg

กรณีถ่ายเอกสารประกอบจากสำเนาเอกสารประกอบที่เคยถ่ายไว้อันเดิมได้หรือไม่

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 309

27/08/2566

สามารถถ่ายเอกสารจากสำเนาเอกสารประกอบที่เคยถ่ายไว้อันเดิมได้ แต่ต้องลงลายมือชื่ออีกครั้งหนึ่ง หรือไม่ต้องแนบเอกสารประกอบดังกล่าวใหม่แต่ให้หมายเหตุไว้ในแบบบัญชีฯ ว่า
“ขอใช้เอกสารประกอบร่วมกับกรณี (เข้ารับตำแหน่ง/ทุกสามปีที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พ้นจากตำแหน่ง/พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)” แต่ไม่ควรเกิน 10 ปี เนื่องจากจะเข้าหลักเกณฑ์การทำลายเอกสาร

Related