Contrast
Font
banner_default_3.jpg

รายได้และรายจ่ายต้องแนบเอกสารประกอบหรือไม่

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 212

27/08/2566

ไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารประกอบรายได้และรายจ่าย กรณีรายได้หากไม่ได้แสดงไว้ใน ภงด. เนื่องจากได้รับการยกเว้น ให้แนบเอกสารประกอบ เช่น ใบเสร็จ/ใบรับเงิน รูปถ่ายการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น

Related