Contrast
Font
banner_default_1.jpg

รายการประกันชีวิตต้องแสดงอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 324

27/08/2566

หากเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ให้แสดงไว้ในรายการสิทธิและสัมปทาน โดยใช้มูลค่าเวณคืน ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ หรือมูลค่าเบี้ยประกันที่ส่งมาจนถึงวันที่มีหน้าที่ยื่นฯ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบเป็นสำเนากรมธรรม์

Related