Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำเนาเอกสารประกอบที่มีขนาดใหญ่ เช่น โฉนดที่ดิน สามารถย่อให้เหลือขนาด A4 ได้หรือไม่

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 433

27/08/2566

สามารถย่อให้เหลือขนาด A4 ได้

Related