Contrast
Font
banner_default_1.jpg

บัญชีเงินฝากที่มีชื่อบัญชีเป็นของผู้ยื่นหรือคู่สมรสโดยมีเพียงอำนาจเบิกถอนแต่ไม่ใช่เงินฝากของผู้ยื่นหรือ คู่สมรสจะแสดงไว้ในรายการเงินฝากอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 657

17/07/2563

ให้แสดงยอดเงินฝากพร้อมแนบเอกสารประกอบ และชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบ

Related