Contrast
Font
banner_default_1.jpg

บัญชีเงินฝากประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากต้องแสดงอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 561

17/07/2563

ให้แสดงในรายการเงินฝากพร้อมแนบเอกสารประกอบ (เป็นภาพถ่ายที่ปรากฏรายละเอียดยอดเงินหรือ Statement ที่ได้รับผ่านอีเมล์ ที่มีรายการ ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี)

Related