Contrast
Font
banner_default_1.jpg

สลากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องแสดงอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 631

17/07/2563

ให้แสดงไว้ในรายการเงินฝากพร้อมแนบเอกสารประกอบซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ปรากฏสลากออมทรัพย์ที่แสดงไว้ในแอปพลิเคชั่น หรือเอกสารการรับรองจากธนาคาร

Related