Contrast
Font
banner_default_1.jpg

มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แสดงอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 890

17/07/2563

ให้แสดงมูลค่า ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยแสดงมูลค่าตามตราสารและมูลค่าตามราคาตลาด โดยแสดงสำเนาหลักทรัพย์ หรือสำเนาใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related