Contrast
Font
banner_default_1.jpg

กรณีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินร่วมกับบุคคลอื่นต้องแสดงอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 671

17/07/2563

ให้แสดงมูลค่าเฉพาะส่วนของของผู้ยื่น คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แล้วแต่กรณี เช่น กรณีมีชื่อในบัญชีเงินฝากร่วมกับบุคคลอื่น หากชื่อบัญชีมีคำว่า “และ” “และ/หรือ” ให้แสดงยอดตามส่วนของผู้ยื่น คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แล้วแต่กรณี

Related