Contrast
Font
banner_default_1.jpg

กรณีมียานพาหนะที่อยู่ระหว่างเช่าซื้อแสดงรายการอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 312

17/07/2563

ต้องแสดงรายการแยกเป็น 2 ส่วน คือ
1. แสดงในรายการยานพาหนะ และ
2. แสดงในรายการหนี้สิน
โดยให้แสดงราคาซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อในรายการยานพาหนะ ส่วนรายการหนี้สินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ให้นำไปแสดงไว้ในรายการหนี้สินเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น หรือหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

Related