Contrast
Font
banner_default_1.jpg

กรณีผู้ยื่นหรือคู่สมรสเป็นเจ้าของยานพาหนะแท้จริง แต่ให้บุคคลอื่นเป็นคู่สัญญาเช่าซื้อยานพาหนะแทน ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 284

17/07/2563

ต้องแสดงรายการเช่าซื้อในรายการหนี้สิน และต้องแสดงมูลค่ารถยนต์ในรายการยานพาหนะ พร้อมแนบเอกสารประกอบ และชี้แจงข้อเท็จจริง

Related