Contrast
Font
banner_default_1.jpg

กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องแสดงในแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1838

17/07/2563

กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ต้องแสดงไว้ในรายการสิทธิและสัมปทาน โดยจะแสดงมูลค่าการเวนคืน หรือแสดงมูลค่าเบี้ยประกันที่จ่าย เอกสารประกอบ คือ สำเนาหน้าสัญญากรมธรรม์ และเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันที่ผ่านมา ส่วนมูลค่าที่ต้องแสดงให้ใช้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือมูลค่าของเบี้ยประกันที่ส่งให้บริษัทรับประกันไว้แล้วทั้งหมด

Related