Contrast
Font
banner_default_1.jpg

หากมีหนี้สินของบัตรเครดิตจะต้องแสดงอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 462

17/07/2563

ให้แสดงบัตรเครดิตที่มีหนี้ค้างชำระ โดยแสดงยอดหนี้ค้างชำระในรายการเงินเบิกเกินบัญชี พร้อมแนบสำเนาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต

Related